اهداف

مهمترین اهداف اپلیکیشن پسته­ کاران عبارتند از:

  • کمک به مدیریت علمی در باغ­های پسته و افزایش پایدار عملکرد و کیفیت محصول
  • ارائه خدمات علمی و مشاوره­ ای به باغداران پسته در زمینه های مختلف احداث و مدیریت باغ
  • انجام توصیه های کاربردی و پاسخ سوالات باغداران با توجه به خصوصیات هر باغ
  • مستندسازی مدیریت باغ (حفظ و بایگانی خصوصیات و عملیات انجام شده هر باغ)
  • فراهم نمودن امکان طرح سوال و مشکل توسط باغدار بدون مراجعه حضوری و در هر مکان و هر زمان

پسته کاران