تلفن: ۳۴۲۲۵۲۰۶-۳۴۳۴۲۲۴۵۹۰ – ۰۳۴

آدرس: رفسنجان – میدان شهید حسینی – مرکز رشد و فناوری پسته

کد پستی: ۷۷۱۴۶۱۳۶۳۴

ایمیل: info@pestekaran.ir -pestekaran@gmail.com

پسته کاران