علائم کمبود نیتروژن (ازت) روی درختان پسته

اشکالات تشخیص کمبودها با استفاده از علائم ظاهری:
۱- پیش از بروز علائم، مقداری از عملکرد کاسته شده است.
۲- ممکن است دو عنصر علائم کمبود شبیه هم داشته باشند.
۳- ممکن است کمبود دو یا چند عنصر همزمان وجود داشته باشد.
۴- نیاز به تجربه و مهارت دارد.
علائم کمبود نيتروژن (ازت) روي درختان پسته
علائم کمبود نيتروژن (ازت) روي درختان پسته
علائم کمبود نيتروژن (ازت) روي درختان پسته
علائم کمبود نيتروژن (ازت) روي درختان پسته
علائم کمبود فسفر در درختان پسته
علائم کمبود فسفر در درختان پسته

پسته کاران