کودهای مایع آمینوکلات پرپتک با فرمولهای مختلف جهت کاربرد به صورت محلول پاشی و استفاده در سیستم های آبیاری تحت فشار در باغ های پسته. کاربرد این کودها باید بر اساس آزمایش برگ و یا وجود عارضه های خاص (قرمزو، لکه پوست استخوانی، حاشیه سوختگی برگ و…) انجام شود.
در فصل زمستان که زمان کوددهی باغهای پسته است بسیاری از باغداران در تهیه کودهای شیمیایی ماکرو و میکرو با مشکل روبرو هستند. همچنین هزینه های حمل هریک از کودها به محل باغ بالاست، بنابراین کودهای سری شیمیوپیستاسول به حل این مشکلات کمک شایان توجهی می کند.

کودهای آلی شیمیایی بیوپیستاسول کودهایی با پایه آلی در فرمول های مختلف هستند که بر اساس نیاز باغداران پسته کار طراحی، فرموله و با پیشرفته ترین امکانات به صورت گرانول تولید شده است. داشتن مخلوطی از مواد آلی پوسیده و عناصر غذایی از منابع با کیفیت بالا از خصوصیات ویژه این کودهاست.

پسته کاران