بیوپیستاسول ۳

نقد و بررسی :

700,000 ریال

مناسب جهت باغ های دارای کمبود فسفر، تامین کننده نیتروژن و عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و مس

پسته کاران